• Οικοσελίδα
  • Τεχνικά Θέματα
  • Προστασία εξοπλισμού πληροφορικής

Οδηγίες για την προστασία εξοπλισμού πληροφορικής κατά τις διακοπές

Με τη λήξη των εργασιών του σχολικού έτους, καλείστε όπως ακολουθείτε τις πιο κάτω οδηγίες για την προστασία του εξοπλισμού Πληροφορικής ΤΠΕ που βρίσκεται στα σχολεία:
  • Να αποσυνδέονται όλοι οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ο εξοπλισμός των καμπίνων από τους ρευματοδότες για όλη τη διάρκεια που παραμένει το σχολείο κλειστό.
  • Να γίνεται προσπάθεια για την όσο το δυνατό καλύτερη προστασία των ΗΥ από τη σκόνη, ώστε να αποφεύγονται τυχών ζημιές στις μητρικές κάρτες. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ειδικά καλύμματα ή αν δεν υπάρχουν, να χρησιμοποιηθούν άλλες λύσεις π.χ. μαύρα σακούλια.
  • Να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού.