• Οικοσελίδα
  • Τεχνικά Θέματα
  • Συντήρηση και επιδιόρθωση υπολογιστών

Διαδικασία συντήρησης και επιδιόρθωσης υπολογιστών

Η συντήρηση και επιδιόρθωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών των οποίων η σύμβαση συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει λήξει, γίνεται με ευθύνη των αρμόδιων Σχολικών Εφορειών.

Εάν υπάρξει τεχνικό πρόβλημα, θα πρέπει:
  • Να γίνεται διάγνωση από τον τοπικό συντονιστή (όπου υπάρχει).
  • Σε περίπτωση που ο τοπικός συντονιστής αδυνατεί να επιλύσει το πρόβλημα, τότε αποτείνεται στον οικείο Σύμβουλο Πληροφορικής. Αν ο Σύμβουλος κρίνει αναγκαίο, μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου, επικοινωνεί με τα Έργα Πληροφορικής ΤΠΕ ή/και την οικεία σχολική εφορεία για τη διαδικασία και το κόστος επιδιόρθωσης.
  • Αν δεν υπάρχει τοπικός συντονιστής, τότε αναλαμβάνει ο Σύμβουλος Πληροφορικής να κάνει διάγνωση του προβλήματος και να ενεργήσει ανάλογα.
Επισημαίνεται πως η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που παρουσιάζουν οι υπολογιστές χρησιμοποιώντας το είδωλο αποκατάστασης (image), θα γίνεται από τους Συμβούλους Πληροφορικής και όχι από τους Τοπικούς Υπεύθυνους - Συντονιστές.

Στον προϋπολογισμό κάθε Σχολικής Εφορείας περιλαμβάνεται κονδύλι το οποίο καλύπτει το κόστος εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε περίπτωση που το σχετικό κονδύλι δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν για τη συντήρηση και επιδιόρθωση, τότε η αρμόδια Σχολική Εφορεία θα πρέπει να απευθύνεται στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για εξασφάλιση πρόσθετων πιστώσεων.