• Οικοσελίδα
  • Τεχνικά Θέματα
  • Χρήση και αναλώσιμα εκτυπωτών

Χρήση και αναλώσιμα εκτυπωτών

Θα πρέπει να ενημερώσετε τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου σας ότι επιβάλλεται να χρησιμοποιούν με φειδώ τους εκτυπωτές με στόχο την εξοικονόμηση μελανιών, η αντικατάσταση των οποίων είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Οι εκτυπωτές δεν είναι ούτε φωτοτυπικές μηχανές ούτε φωτοπολυγράφοι. Τα αντίγραφα φυλλαδίων και ανακοινώσεων πρέπει να πολλαπλασιάζονται, μέσω των φωτοτυπικών μηχανών και των φωτοπολυγράφων και μέσω των εκτυπωτών να εκτυπώνεται μόνο το πρωτότυπο.

Σε καμιά περίπτωση δεν ενδείκνυται η χρήση των εκτυπωτών για εκτύπωση/έκδοση σχολικών περιοδικών. Το προσωπικό των σχολείων θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους εκτυπωτές μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι απαραίτητο για εξυπηρέτηση του εκπαιδευτικού έργου. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η χρήση της δυνατότητας έγχρωμης εκτύπωσης πρέπει να γίνεται μόνο όπου είναι αναγκαίο.

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για εξοικονόμηση, θα πρέπει να ρυθμιστεί μόνο ένας εκτυπωτής HP CP4005DN για έγχρωμη εκτύπωση σε κάθε σχολείο.

Οι υπόλοιποι εκτυπωτές θα πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται μόνο για μονόχρωμη εκτύπωση. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει το σχολείο να αξιοποιήσει τα έγχρωμα μελάνια των εκτυπωτών που ρυθμίστηκαν για μονόχρωμη εκτύπωση ως αναλώσιμα για τον εκτυπωτή με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης.

Στο σύνδεσμο που δίνετε πιο κάτω θα βρείτε ρυθμίσεις για:
  • Μονόχρωμη εκτύπωση μόνο,
  • Μονόχρωμη εκτύπωση όταν έχει εξαντληθεί έγχρωμο μελάνι και
  • Ενεργοποίηση έγχρωμης εκτύπωσης
"Oδηγίες για τη ρύθμιση των εκτυπωτών HP CP4005DN"

Όσον αφορά την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια πέραν της σχετικής πρόνοιας που έχει περιληφθεί στους προϋπολογισμούς των αρμοδίων Σχολικών Εφορειών. Ως εκ τούτου, η προμήθεια των αναλωσίμων εκτυπωτών πρέπει να γίνεται με ευθύνη της αρμόδιας Σχολικής Εφορείας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το σχετικό κονδύλι του προϋπολογισμού της αρμόδιας Σχολικής Εφορείας αιτιολογημένα δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, τότε η αρμόδια Σχολική Εφορεία θα πρέπει να απευθύνεται στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για εξασφάλιση πρόσθετων πιστώσεων.