Τοπικοί Συντονιστές

Ο Τοπικός Συντονιστής του σχολείου σας σε θέματα Τ.Π.Ε. θα πρέπει να οριστεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Συστήνεται, αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, να παραχωρηθεί κατά προτεραιότητα σε έναν εκπαιδευτικό του σχολείου. Μπορεί, όμως, ο χρόνος να διαμοιραστεί σε δύο εκπαιδευτικούς εάν η ρύθμιση αυτή κρίνεται πιο αποτελεσματική. Σε αυτή την περίπτωση, ένας εκ των δύο συντονιστών, θα πρέπει να οριστεί ως ο κύριος συντονιστής.

Ο ρόλος του συντονιστή στη σχολική μονάδα, είναι υποβοηθητικός στην όσο καλύτερη και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία και στη διοίκηση. Περιλαμβάνει, «Γενικά Καθήκοντα», «Εκπαιδευτικά Καθήκοντα» και «Καθήκοντα Τεχνικής Στήριξης», ως ακολούθως:

Γενικά καθήκοντα του Συντονιστή ΤΠΕ στη σχολική μονάδα
  • Αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του Σχολείου και του Συμβούλου Πληροφορικής, της Σχολικής Εφορείας και των εμπλεκόμενων εταιρειών Πληροφορικής.
  • Συμβάλλει μαζί με την Διεύθυνση του σχολείου στην τήρηση και ενημέρωση σχετικού αρχείου για τις συσκευές και τα λογισμικά προγράμματα που υπάρχουν στο σχολείο, προβαίνει σε τακτό έλεγχο της περιουσίας αυτής, αναλαμβάνει την ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων και ενημερώνει τον Φάκελο Πληροφορικής του σχολείου.
  • Σε συνεννόηση με την Διεύθυνση, καταρτίζει πρόγραμμα λειτουργίας της αίθουσας Η.Υ. (όπου υπάρχει) ώστε αυτή να αξιοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Εκπαιδευτικά καθήκοντα του Συντονιστή ΤΠΕ στη σχολική μονάδα
  • Παρουσιάζει τη φιλοσοφία και άλλα θέματα που αφορούν την Πληροφορική στους συναδέλφους.
  • Εξοικειώνεται με λογισμικά που παραλαμβάνει το σχολείο και τα παρουσιάζει στους συναδέλφους.
  • Συνεργάζεται και βοηθά συναδέλφους οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αξιοποίηση του υπολογιστή στη διδασκαλία τους.

Τεχνική στήριξη του Συντονιστή ΤΠΕ στη σχολική μονάδα
  • Εξοικειώνεται με τον εξοπλισμό που παραλαμβάνει το σχολείο.
  • Επιμελείται τρέχουσας φύσης ζητημάτων όπως ασφάλειας των συσκευών, επίλυσης απλών τεχνικών προβλημάτων, παραγγελίας αναλωσίμων κ.ά.
  • Έρχεται σε επικοινωνία με τους προμηθευτές του εξοπλισμού ή με την εταιρεία η οποία υλοποίησε τις εργασίες δικτύωσης στο σχολείο, για επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων, αφού έχει προηγηθεί επικοινωνία με τον Σύμβουλο Πληροφορικής του σχολείου ή τα Έργα Πληροφορικής.