Σκοπός και στόχοι

H Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης προσδίδει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων στην αναβάθμιση και εμπλουτισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων του Δημοτικού Σχολείου. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα, η Διεύθυνση δίνει στον εκπαιδευτικό την καλύτερη εναλλακτική λύση για επίτευξη των στόχων των μαθημάτων του. Τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε τρεις σημαντικούς πυλώνες. Την ανάπτυξη σύγχρονης και επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων, τη συνεχή και ολοκληρωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες προσωπικής χρήσης και χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διαδικασία της μάθησης και τέλος την αναδόμηση των υφιστάμενων Αναλυτικών Προγραμμάτων σε επίπεδο στόχων και δραστηριοτήτων με την προοπτική που παρέχουν τα πολυμέσα και το διαδίκτυο.

Για τον πρώτο πυλώνα έχει γίνει αρκετή προσπάθεια, ώστε τα σχολεία και όλες οι αίθουσες διδασκαλίας να μετατραπούν σε μικρά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών για να μπορεί τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές να αποκτούν τη γνώση μέσω της αλληλεπίδρασης με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η πρόσβαση του κάθε υπολογιστή στο διαδίκτυο και η αξιοποίηση των εφαρμογών του αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Υ.Π.Π. Σύγχρονοι υπολογιστές αποτελούν τον στρατηγικό σύμμαχο του κάθε εκπαιδευτικού στην όλη διαδικασία της γνώσης.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γύρω από θέματα τεχνολογίας. Προηγείται η βασική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις κύριες δεξιότητες προσωπικής χρήσης του υπολογιστή και των εφαρμογών του διαδικτύου και ακολουθεί ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση για το πώς σε ένα μάθημα μπορεί να αξιοποιηθεί ο υπολογιστής. Μέσα στα πλαίσια της επιμόρφωσης αυτής γίνεται και η παρουσίαση διάφορων εκπαιδευτικών λογισμικών.

Ο τρίτος πυλώνας, εξίσου σημαντικός, είναι η αναδιαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων ώστε να αναβαθμιστούν σε επίπεδο στόχων, εκεί που παρέχεται η δυνατότητα, με τις νέες τεχνολογίες. Σε διάφορα μαθήματα υπάρχει χώρος και χρόνος για αντικατάσταση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων με νέες δυναμικότερες αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες εφαρμοσμένες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Με την ανάπτυξη ηλεκτρονικού κυρίως υλικού, ο κάθε εκπαιδευτικός έχει στα χέρια του έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εναλλακτικού αυτού υλικού, ακολουθεί επιμόρφωση όλων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών στην αξιοποίησή του.

Οι πιο πάνω πυλώνες/άξονες διασφαλίζουν την επιτυχία του όλου Προγράμματος. Όμως αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση αρκετό. Η σημαντικότερη μεταβλητή για να υπάρχει προοπτική στο Πρόγραμμα είναι να αναλογιστεί ο κάθε εκπαιδευτικός τη σημασία για προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις της οργανωμένης κοινωνίας.